Profesinės rizikos vertinimas – darbas su cheminėmis medžiagomis

Profesinė rizikaVertinant profesinę riziką, ypač gamybinėse įmonėse, labai svarbu atkreipti dėmesį į chemines medžiagas. Pavojingos cheminės madžiagos gali būti naudojamos gamyboje įvairiems procesams atlikti, gali būti sandėliuojamos, transportuojamos ar susidaryti kaip atliekos. Visais šiais atvejais darbuotojų sveikatai gali kilti pavojus. Cheminės medžiagos ir preparatai skirstomi į kategorijas: sprogiosios, oksiduojančios, ypač degios, labai degios, degios, labai toksiškos, toksiškos, kenksmingos, ardančios (ėsdinančios), dirginančios, jautrinančios (sensibilizuojančios), kancerogeninės, mutageninės, toksiškos reprodukcijai, aplinkai pavojingos. Cheminių medžiagų pavojingumą ir saugos priemones nurodo rizikos ir saugos frazės. Rizikos frazės (R) tai frazės, apibūdinančios tam tikrą riziką ir nurodančios konkrečius rizikos faktorius dėl galimo pavojaus, susijusio su cheminės medžiagos naudojimu. Saugos frazės (S) tai frazės, nurodančios saugos patarimus ir susijusios su saugiu cheminės medžiagos naudojimu. Tiek rizikos tiek saugos frazės kartu su piktograma identifikuojančia, kuriai kategorijai priskiriama cheminė medžiaga ar preparatas, pateikiama saugos duomenų lape (SDL). Saugos duomenų lapas – nustatyto turinio informacija apie cheminę medžiagą ar preparatą, kuria remiantis galima imtis reikalingų priemonių, susijusių su žmonių sveikatos apsauga, sauga darbo vietoje ir aplinkos apsauga. Pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarką (Žin., 2002 Nr.79-3391) įmonėje privaloma visų naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarka. Darbdavio pareiga – nustatyti, kurios įmonėje naudojamos medžiagos ir preparatai priskiriami prie pavojingų cheminių medžiagų. Jei medžiagos yra kenksmingos ir naudojamos dažnai ir dideliais kiekiais, įmonės atliekamas profesinės rizikos vertinimas. Darbdavys naudodamasis akredituotų laboratorijų paslaugomis, turi įvertinti ar pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų koncentracija ore neviršija leistinų ribinių verčių. Bet kokiu atveju, jei įmonės veikloje yra naudojamos, transportuojamos, sandėliuojamos ar gali susidaryti pavojingos cheminės medžiagos ar preparatai, darbdavys turi imtis minimalių priemonių, kaip nurodyta Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatuose. Tai yra tinkamai projektuojant darbo vietas ir organizuojant darbą, aprūpinant darbuotojus reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, iki minimumo mažinant darbuotojų skaičių, kurie gali būti veikiami cheminių veiksnių, mažinant cheminių veiksnių poveikio trukmę ir intensyvumą, tinkamai naudojant higienos priemones, tinkamai tvarkant, sandėliuojant ar transportuojant chemines medžiagas ar preparatus.